Het zonnehuis wordt Regionaal Expertise Centrum Korsakov

Langdurig alcoholgebruik in combinatie met slechte voeding en zelfverwaarlozing zijn de belangrijkste veroorzakers van het syndroom van Korsakov. QuaRijn heeft in het gloednieuwe Zonnehuis in Doorn een voorziening voor mensen met het syndroom van Korsakov met 24 uur per dag intensieve ondersteuning: gericht op een zo goed mogelijk menswaardig bestaan. Voor hen is er geen volledige weg terug in de
maatschappij, maar voor degenen die in het voorstadium van Korsakov zitten, de zogenaamde Wernicke-patiënten, nog wel. Daarom wil het Regionaal Expertise Centrum (REC) er alles aan doen om Korsakov tijdiger te signaleren. Vroegtijdige diagnose kan Korsakov voorkomen.

Vroegtijdige diagnose kan Korsakov voorkomen

Verpleegkundig specialist Winne Kramer, kwaliteitsverpleegkundige Famke Leeflang en projectleider Natasja Vreeswijk, bereiden de toetreding tot Regionaal Expertise Centrum Korsakov voor, dat officieel per 1 januari 2023 van start gaat. Het REC heeft als taak om zo veel mogelijk kennis en expertise over de gespecialiseerde zorg voor Wernicke-Korsakov patiënten te delen met huisartsen, specialisten, deskundigen op het gebied van geestelijke gezondheidszorg, verpleging en verzorging. “We hebben al veel kennis in huis, maar nu we deze advies- en expertisefunctie krijgen, hopen we dat deze partijen ons nog makkelijker weten te vinden”, legt Natasja Vreeswijk uit. Nu al doet het Zonnehuis, op verzoek van de huisarts, regelmatig eerstelijnsconsulten met de specialist ouderengeneeskunde aan huis. “Als een huisarts twijfelt of het om dementie of Korsakov gaat, kan hij onze expertise inschakelen om onze bevindingen te doen”, vertelt Famke Leeflang.

Vroegdiagnostiek

“Door het inzetten van vroegdiagnostiek naar Wernicke-Korsakov proberen we als team, samen met huisartsen en stakeholders in de regio, te werken aan snelle en adequate behandeling”, legt Winne Kramer uit. Sinds vorig jaar werkt zij aan haar PhD over dat onderwerp. “Ik hoop vurig dat de resultaten o.a. gaan bijdragen aan toename van kennis en het verstevigen van netwerken”, aldus Winne. Er is veel nodig om Korsakov te voorkomen of uit te stellen: daar is iedereen zich van bewust. Volgens Kramer begint dat bij kennisontwikkeling bij de mensen die als eerste in aanraking komen met deze doelgroep. Denk daarbij aan thuiszorg, huisartsen, crisisteams, politie en psychiaters.

Dag van waarde

Op de Korsakov-afdeling in Het Zonnehuis doet het verpleegkundig team er alles aan om elke dag van waarde te laten zijn. Per individu kijken ze of een gedeeltelijke terugkeer in de maatschappij haalbaar is door zinvolle dagbesteding. Zo voelen cliënten dat ze iets nuttigs doen en van waarde zijn. Op het terrein is een atelier waar veel aan houtbewerking wordt gedaan. Niet om te hobbyen maar om echt iets te maken dat vervolgens verkocht wordt in de lounge van het Zonnehuis. Plannen om deze mooie creaties te verkopen op andere locaties en via de website, zijn in de maak. Verantwoordelijkheid en eigen regie is een belangrijk thema bij Korsakov-patiënten. Zij zijn al zoveel kwijtgeraakt in hun leven. Dat is de reden dat cliënten die van tuinieren houden, een stukje ‘eigen’ moestuin hebben waar ze verantwoordelijk voor zijn. Het is positief om iets te zien groeien waar je zelf voor gezorgd hebt. Verder wordt de dag ingevuld met veel bewegen, sporten of wandelen in de mooie bossen rondom Het Zonnehuis.

Toekomstbeeld

Winne Kramer weet goed hoe het ideale plaatje eruit ziet. In het kader van vroegdiagnostiek vindt zij het van belang dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven door bijvoorbeeld ambulante gespecialiseerde teams in te zetten. Naast een zinvolle dagbesteding komt er dan iemand bij hen thuis om de vinger aan de pols te houden. Het is nog toekomstbeeld, maar dat is wat haar betreft goede zorg. En dat plaatje past in de maatschappelijke visie die QuaRijn heeft op goede zorg. Natasja Vreeswijk en Famke Leeflang zijn het volledig met Kramer eens: “Als team zijn wij blij als we mensen in een vroeg stadium kunnen helpen”. Leeflang vult aan: “En als we voor iedere cliënt een aanbod hebben wat aansluit”. Mooi voorbeeld daarvan is dagbesteding in een woonwijk in Doorn, dat binnenkort van start gaat. Een werkplaats waar mensen vanuit huis naar toe kunnen gaan om te werken. Waar Winne Kramer een lans voor wil breken is het stigma wat er rust op Korsakovpatiënten: “Verdiep je eens in de mens erachter. Hun gedrag is vaak een uiting van onderliggende problematiek”. Ook deze mensen verdienen een menswaardig bestaan.

Contact: Natasja Vreeswijk nvreeswijk@quarijn.nl

Op 8 december 2022 is een informatiebijeenkomst 18.45 – 20.30 uur in Zonnehuis 3, 3941 RB Doorn. Over het aanbod en wat het REC kan betekenen voor cliënten met het syndroom van Korsakov in de regio en voor uw organisatie. Aanmelden of vragen hierover via cliëntconsulent Margreet Wijman, mwijman@quarijn.nl.